Wörterbuch - ADialekt Hochdeutsch eingestellt von Bemerkung
aaf ab Langbröker Selfkanttheater  
aafsprenge abspringen Langbröker Selfkanttheater  
Aalseek Jauche Langbröker Selfkanttheater  
Aap Affe Langbröker Selfkanttheater  
acht acht Langbröker Selfkanttheater  
achter hinten Langbröker Selfkanttheater  
Adjö u. Atschüss ade, Lebewohl Langbröker Selfkanttheater  
amäng am Ende Langbröker Selfkanttheater  
angisch anders Langbröker Selfkanttheater  
Äpel Kartoffel Langbröker Selfkanttheater  
ärch arg Langbröker Selfkanttheater  
Ariejel gehörig, tüchtig Langbröker Selfkanttheater  
ärm arm Langbröker Selfkanttheater  
Ärte Erbsen Langbröker Selfkanttheater  
atakeere angreifen, anfallen Langbröker Selfkanttheater